NSAMAZDA OKUNAN KISA SÜRELER
NAMAZDA OKUNAN KISA SÜRELER

Fatiha Suresi

okunuşu:
“Bismillâhi’r-Rahmânir-Rahîm.

Elhamdülillâhi Rabbil-‘âlemîn. Er-Rahmânir-Rahîm. Mâliki yevmid-dîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. İhdine’s-sırâtal-müstekîm. Sırâtallezîne en’amte ‘aleyhim ğayril-meğdûbi ‘aleyhim ve led-dâllîn.”

anlamı:
“Rahman Rahim Allah’ın adı ile.

Hamd, âlemlerin Rabbi, Allah’a mahsustur. Hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki. Rahmân, Rahîm, (Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna (ilet), gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.”

Asr Suresi

okunuşu:
“Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.

Vel-‘asr. İnnel-insâne lefî husr. İllellezîne âmenû ve ‘amilüs-sâlihâti ve tevâsav bilhakkı ve tevâsav bis-sabr.”

anlamı:
“Rahman Rahim Allah’ın adı ile.

Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı
tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. (Onlar ziyanda değillerdir).”

Fil Suresi

okunuşu:
“Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.

Elemtera keyfe fe’ale Rabbüke bi-ashâbil-fîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele ‘aleyhim tayran ebâbîl.
Termîhim bi-hıcâratin min siccîl. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.”

anlamı:
“Rahman Rahim Allah’ın adı ile.

Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları hâline getirdi..”

Kureyş Suresi

okunuşu:
“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm

Li îlâfi kurayş. Îlâfihim rihleteş-şitâi ves-sayf. Felya’büdû Rabbe hâzel-beyt. Ellezî et’amehüm min cû’ıvve âmenehüm min havf.”

anlamı:
“Rahman Rahim Allah’ın adı ile.

Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için,
Kureyş, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin.”

Maun Suresi

okunuşu:
“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Eraeytellezî yükezzibü bi’d-dîn. Fezâlikel-lezî yedü’ ’ul-yetîm. Ve lâ yehuddu ‘alâ ta’âmil-miskîn. Feveylün lil-müsallîn.
Ellezînehüm ‘an salâtihim sâhûn. Ellezînehüm yürâûn. Ve yemne’ûne’l-mâûn.”

anlamı:
“Rahman Rahim Allah’ın adı ile.

Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.
Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık
bir yardıma bile engel olurlar.”

Kevser Suresi

okunuşu:
“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

İnnâ a’taynâ ke’l-kevser. Fesalli li-Rabbike ve’nhar. İnne şâni’eke hüve’l-ebter.”

anlamı:
“Rahman Rahim Allah’ın adı ile.

Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik
olanın ta kendisidir.”

Kafirun Suresi

okunuşu:
“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Kul yâ eyyühel-kâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm ‘âbidûne mâ a’büd. Velâ ene ‘âbidüm mâ ‘abettüm.
Velâ entüm ‘âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.”

anlamı:
“Rahman Rahim Allah’ın adı ile.

De ki: Ey kâfirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.
Ben de sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz
size, benim dinim de banadır.”

Nasr Suresi

okunuşu:
“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

İzâ câe nasrullâhi vel-fethu. Ve raeyten-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fe sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ.”

anlamı:
“Rahman Rahim Allah’ın adı ile.

Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde,
Rabbine hamd ederek tespihte bulun (O’nu yücelt) ve O’ndan bağışlama dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.”

Tebbet Suresi

okunuşu:
“Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ ağnâ ‘anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâran zâte leheb. Vemraetühû hammâletel-hatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.”

anlamı:
“Rahman Rahim Allah’ın adı ile.

Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı. O, bir alevli ateşe girecektir.
Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu hâlde sırtında odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir).”

İhlas Suresi

okunuşu:
“Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.

Kul hüvallâhü ahad. Allâhüs-samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ahad.”

anlamı:
“Rahman Rahim Allah’ın adı ile.

“De ki: O Allah tektir. Allah, sameddir (her şey O’na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir). O’ndan çocuk olmamıştır (kimsenin babası değildir.) Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir.) Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

Felak Suresi

okunuşu:
“Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.

Kul e’ûzü bi-Rabbil-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerrin-neffâsâti fil-‘ukad.
Ve min şerri hâsidin izâ hased.”

anlamı: “Rahman Rahim Allah’ın adı ile.

Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

Nas Suresi

okunuşu:
“Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.
 
Kul e’ûzü bi-Rabbin-nâs. Melikin-nâs. İlâhin-nâs. Min şerril-vesvâsil-hânnâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrin-nâs. Minel-cinneti ven-nâs.”

anlamı:
“Rahman Rahim Allah’ın adı ile.

 De ki: Cinlerden ve insanlardan olup, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sığınırım.”


 

Âyet-el Kürsî
Okunuşu :
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.


Manası : O öyle bir Allah’tır ki, O’ndan başka ilah yoktur. O haydır ve kayyumdur. O’nu ne uyuklama ne de uyku yakalar. Yerlerde ve göklerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun iznii olmaksızın kimse O’nun indinde kim şefaat edebilir. Kulların önünde ve arkasında olan şeyleri bilir. O’nun dileğinden başka, ilminden hiçbir şeyi kuşatamazlar. (kavrayamazlar). O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Ve yerler ile gökleri korumak ona zor değildir. O yüce ve büyük olandır.


http://dinimiz.blogsayfasi.com/namazda-okunan-bazi-kisa-sureler/  SİTESİNDEN ALINMIŞTIR.

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

Web Analytics

KİLİS YEMEK RESİMLERİ
 

< iframe width='640px' height='397px' frameborder='0' src='http://www.startv.com.tr/Embed/WebTV.aspx?id=3805&movie_target=startv_videoad_webtv' />,
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=